søk
english

Nytt sykehus på Gaustad

Videreutviklingen av Gaustad har som mål å skape ett, integrert, funksjonelt og moderne sykehus der lands-, regions- og lokalfunksjoner er samlet i et enhetlig sykehus som gir pasientbehandling av ypperste kvalitet.

Innhold
Programmet for Gaustad har i løpet av prosjekteringsfasen vokst fra om lag 38 000 m2 til 45 150 m2 netto, blant annet som følge av fremskrivning av pasientgrunnlaget fra 2030 til 2035. I tillegg til nettoarealet kommer arealer til tverrgående trafikkareal, tekniske rom, tekniske mellometasjer, kulverter, sjakter, veggtykkelser og konstruksjoner med tilpasninger til eksisterende Rikshospital. Dette gir et bruttoareal på om lag 112 000 m2. I tillegg kommer om lag 7000 m2 til erstatning for arealer på nåværende Rikshospital som må rives for å sikre en god integrasjon mellom ny og eksisterende bebyggelse. Totalt skal det bygges om lag 119 000 m2 nybygg på Gaustad.

Konsept
Konseptet ”Kam” er enkelt og tar utgangspunkt i det eksisterende Rikshospitalets hovedstruktur. I denne strukturen ligger behandlingsområdene sentralt med sengefløyer på hver side. Dette for å oppnå horisontal pasientflyt i clustermodeller der sengeområdene korresponderer med de aktuelle behandlingsområdene.

I nybygget videreføres behandlingsområdenes struktur med horisontal forbindelse til de eksisterende. For å effektivisere pasientflyten, etableres sengeområdene på toppen av behandlingsområdene. Dette gir korte avstander, mindre fotavtrykk og et kompakt og effektivt, moderne sykehus. Integreringen mellom det nye og det eksisterende understøttes ved at arealene er utformet med generelle funksjonsområder, slik at organisasjonen vil disponere ett helhetlig anlegg når det nye står ferdig.

Arkitektonisk utforming
De nye bygningene åpner et nytt kapittel i historien om sykehus på Gaustad. Rikshospitalets lave og horisontale struktur lar seg ikke videreføre innenfor tomtens begrensninger, men ved å etablere det nye adkomstområdet mellom det eksisterende og det nye, og å trappe bebyggelsen ned mot adkomstplassen, formidles overgangen mellom eksisterende og nytt. Rikshospitalets arkitektur er typisk for sin tid, og de nye bygningene vil på samme måte fremstå med et selvstendig, arkitektonisk uttrykk som reflekterer sin samtid og utviklingen i sykehusbyggingen.

Link til vår skisseprosjektrapport:
www.helse-sorost.no
lukk >>