søk
english

NTNU Campus

Oppdagsgiver
NTNU

Areal
ca 120 000 m2

Åpen 2-trinn Plan og Designkonkurranse om utarbeidelse av en helhetlig, byintegrert campusplan for NTNU i området rundt Gløshaugen.
Bidraget SUPER G er utarbeidet av Ratio arkitekter i samarbeid med MDH Arkitekter, Masu Planning og Everyday Studio.

NTNU er en institusjon i stadig endring og vekst. Beliggenheten på Gløshaugen nær sentrum av Trondheim er symboltung og identitetsgivende. Urbygningen ligger med sin karakterfulle fasade vendt mot Nidarosdomen og Nidelva som et «Akropolis» over resten av byen. Dette forsterker NTNUs rolle, men er også en utfordring i vår tid da integrasjon, konvergens og samarbeid mellom ulike disipliner trenger en mindre avsondret og fjern posisjon for å møte fremtidens utfordringer. Utenom Gløshaugen har NTNU virksomheter spredt på flere plasser. Det samarbeides tungt med St. Olavs hospital
på Øya, og det er besluttet å flytte både NTNUs og HiSTs virksomhet på Dragvoll nærmere Gløshaugen. I dette bildet er et «Akropolis» en utfordring snarere enn en løsning, da kapasiteten på Gløshaugenplatået høyden 5 etasjer over gateplanet i byen omkring er liten for videre utbygging.

Den nye masterplanen for en byintegrert campus skal søke å møte behovet for fremtidens interaksjon og multidisiplinære virksomheter ved å binde Gløshaugens bygningsmasse sammen med byen, samtidig
som dens herlighetsverdier: attraktiv plassering, grønne parker, gode solskråninger mot vest og syd, aktiv historie og varierende bygningsmasse i stor grad skal bevares.

Overordnet grep
Prosjektet Super G viser et NTNU som gjennom ekspansjon befester sin rolle og status. Gløshaugen øker sin kraft og blir til det nye Super-Gløshaugen, en sterkere utgave av seg selv, god identitetsbygging.
Dette skjer ved å forankre seg til byen i fire viktige knutepunkt: i nord ved Samfundet, i vest mot Elgeseter, i sør mot Lerkendal stasjon og mot øst i Dødens dal. Prosjektet viser et samlet potensial for
utbygging i fire retninger. Knutepunkt mot Elgeseter i vest kan alene dekke programkravet for oppgaven, mens samlet areal for de fire knutepunktene gir fleksibilitet for hvor programmet kan plasseres.
Prosjektet imøtekommer ønsket om at nye bygg for samlet campus i Trondheim lokaliseres i vest – Elgeseter, og har primært fokus på utbygging i dette område.

Forslaget foreslår en byromsgenerert utvikling av NTNU, hvor møteplassene er det som samler og binder området sammen. By- og landskapsrommene skal tilrettelegge for utveksling som etablerer en sosiale arena mellom byens borgere og studenter og mellom omkringliggende nabolag og campus.

Super G viser en effektiv og fleksibel utbygging av ny bygningsmasse. I bybildet vil 4 høyhus markere seg med ekstra program og være identitetsskapende for NTNUs nye ansikt.
Super G foreslår en omforming og utvidelse av stripa på Gløshaugen til et nytt ikonisk byrom på Gløshaugen, som oppløser relasjonen mellom ute og inne. Byrommet trekkes på tvers av Gløshaugen, under Sentralbygget, og programmeres med fellesfunsjoner for NTNU.
Denne «hjertetransplantasjonen» er masterplanen ikke avhengig av, men vil bringe nye kvaliteter til Gløshaugen.lukk >>