søk
english

Sikkerhetsavdeling, St Olavs Hospital

Oppdragsgiver
Sykehusbygg HF | St Olavs Hospital HF

Areal
ca 6.400 m2 BTA

Status
Vinnerprosjekt i pris- og designkonkurranse 2018

Team
RATIO arkitekter AS, Karlsson arkitekter Aps, Schønherr AS, Cowi AS, NCC Norge

Ny sikkerhetsavdeling ved St Olavs hospital blir det første nybygde sykehuset i Norge innen det regionale nivået for sikkerhetspsykiatri, og skal romme 21 pasientrom fordelt på fire sengetun. Eksisterende virksomhet ved Brøset skal flyttes til det nye sykehuset, som bygges på en vakker tomt i tilknytning til det eksisterende sykehusanlegget på Østmarka.

Vårt vinnerprosjekt er basert på en overbevisning om at arkitekturen skal og kan inngå som et vesentlig element i et helhetlig behandlingsopplegg – en helende arkitektur. Prosjektet er utviklet med utgangspunkt i noen viktige fokusområder som vi mener er vesentlige for å skape sikre og opplevelsesrike arkitektoniske rammer som vil understøtte tilfriskningsarbeidet med de mest psykisk syke, som

- hierarki i rom og stimuli, tilpasset den enkelte pasients behandlingsforløp
- at bygningen oppleves i et integrert forhold med naturen, og naturen med bygningen
- lett og umiddelbar tilgang til varierte uteområder og omsluttede gårdhager i varierte størrelser og utforming
-  bevisst bruk av dagslys – og kunstlys
- bevisst forhold til transparens, ved omfattende bruk av glasspartier i interiørene for å skape oversiktlighet, synlighet og sikkerhet
- dimensjonering av rom og forløp som gir variasjon, trygghet, lesbarhet og sikkerhet.

Den nye Sikkerhetsavdelingen vil ligge i randsonen av det sentrale parkrommet ved Østmarka psykiatriske sykehus. Terrengfall i to retninger utnyttes til å underdele funksjonene på to etasjer, begge på terrengnivå. Døgnenheten er samlet i hovedetasjen, med sengetunene lagt mot tomtens rolige parti mot skogbrynet. Kontorer og publikumsrettede funksjoner vender seg mot det øvrige sykehusområdet. Aktivitetsdelen er lagt som en egen bygningskropp i kontakt med pasientenes felles uteområde.

Det etableres mindre, skjermede uteoppholdsarealer lokalt ved sengetun og aktivitetsbygg som bidrar til å underdele utearealene i større og mindre soner med differensiert grad av aktivtitet og ro. Det store uteoppholdsarealet er lagt i tomtens søndre del, med gode solforhold og med fin utsikt over jordene mot Ringve gård og mot åsranden i det fjerne. Landskapets høydeforskjeller utnyttes til å skape varierte opplevelser og aktivitetsmuligheter.

Forprosjekt skal utvikles i en samhandlingsfase som har oppstart høsten 2018. Bygget er planlagt ferdigstilt ved utløpet av 2021. lukk >>