søk
english

Nytt sykehus på Gaustad

Revidert skisseprosjekt videreutviklingen av Gaustad har som mål å skape ett, integrert, funksjonelt og moderne sykehus der lands-, regions- og lokalfunksjoner er samlet i et enhetlig sykehus som gir pasientbehandling av ypperste kvalitet.

Innhold
Programmet for Gaustad er om lag 54 000 m2 netto. I tillegg til nettoarealet kommer arealer til tverrgående trafikkareal, tekniske rom, tekniske mellometasjer, kulverter, sjakter, veggtykkelser og konstruksjoner med tilpasninger til eksisterende Rikshospital. Dette gir et bruttoareal på om lag 130 000 m2. I tillegg kommer om lag 11 000 m2 til erstatning for arealer på nåværende Rikshospital som må rives for å sikre en god integrasjon mellom ny og eksisterende bebyggelse. Totalt skal det bygges om lag 141 000 m2 nybygg på Gaustad. Dertil kommer arealer for fremtidige utvidelser på ytterligere 45 000 m2

Konsept
Konseptet ”Kam” er enkelt og tar utgangspunkt i det eksisterende Rikshospitalets hovedstruktur. I denne strukturen ligger behandlingsområdene sentralt med sengefløyer på hver side. Dette for å oppnå horisontal pasientflyt i clustermodeller der sengeområdene korresponderer med de aktuelle behandlingsområdene.

I nybygget videreføres behandlingsområdenes struktur med horisontal forbindelse til de eksisterende. For å effektivisere pasientflyten, etableres sengeområdene på toppen av behandlingsområdene. Dette gir korte avstander, mindre fotavtrykk og et kompakt og effektivt, moderne sykehus. Integreringen mellom det nye og det eksisterende understøttes ved at arealene er utformet med generelle funksjonsområder, slik at organisasjonen vil disponere ett helhetlig anlegg når det nye står ferdig.

Arkitektonisk utforming
De nye bygningene åpner et nytt kapittel i historien om sykehus på Gaustad. Rikshospitalets lave og horisontale struktur lar seg ikke videreføre innenfor tomtens begrensninger, men ved å etablere det nye adkomstområdet mellom det eksisterende og det nye, og å dimensjonere en base på det nye i høyde med det gamle, formidles overgangen mellom eksisterende og nytt. Rikshospitalets arkitektur er typisk for sin tid, og de nye bygningene vil på samme måte fremstå med et arkitektonisk uttrykk som både reflekterer sin samtid og utviklingen i sykehusbyggingen, samtidig som den med materialbruk og detaljering knytter seg til det gamle.

Link til vår skisseprosjektrapport:
www.helse-sorost.no
lukk >>