søk
english

Nytt Sykehus i Drammen

Oppdragsgiver 
Helse Sør-Øst RHF

Areal
122 000 m2 BTA
 
Status
Detaljprosjekt

RATIO arkitekter AS inngår i team med Link arkitektur AS og Bølgeblikk arkitekter AS for prosjektering av Nytt Sykehus i Drammen. Forprosjekt ble levert i 2018, og teamet er nå engasjert for detaljprosjektering og oppfølging.

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Tomten på Brakerøya ligger nær Drammen sentrum, i et område som går over i nabokommunen Lier. Tomten skal konverteres fra industrivirksomhet til byutvikling. Brakerøya har en bynær plassering med kort avstand til togstasjonen på Brakerøya. Området vil få god veiforbindelse og nye traséer for syklende og gående og et godt kollektivtilbud.

Mot sør avgrenses tomten av Drammenselva og fjorden. Sykehuset er tilpasset tomtens karakter, med en urban side mot byen der tunge volumer og innganger dominerer. Mot parken og fjorden trappes volumene ned samtidig som de løses opp i formen. Utsikt og kontakt med både nære utearealer og landskapsdraget har påvirket plasseringen av de ulike funksjonene.

Sykehuset er organisert i ulike bygningsvolumer tilpasset funksjon, plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten.

Bruttoarealet i forprosjektet er 122 000 m2. Netto funksjonsareal er 51 125 m2.  Prosjektets styringsramme er på  9 249 MNOK.

Sykehuset er planlagt å stå ferdig i 2025.lukk >>