søk
english

Ålesunds sentrale sjøside

Oppdragsgiver:
Ålesund kommune

Areal:

ca. 159 daa 

Status:
 
Åpen idèkonkurranse 2011  


Åpen internasjonal idekonkurranse om utforming av Ålesunds sentrale sjøside mot sør, dvs. området rundt rådhuset, Brosundet og den nye cruisehavna.
Konkurransen er ledd i arbeidet med å utvikle en ny, fremtidsrettet reguleringsplan der både trafikkale, miljømessige og arkitektonisk/estetiske hensyn er tungt vektlagt.


Nye møteplasser, nye aktiviteter og flere mennesker i sentrum!
Sørsiden i Ålesund gjennomgår nå en transformasjon der byen kan gjeninnta områder tidligere beslaglagt av store lagerarealer, tunge havnefunksjoner og grå flater knyttet til trafikk.

Den nye strukturen følger byens grid. Siktlinjer fra gateløp mot sjøen videreføres, som ett nytt lag på veven.

Fire aktivitetshus legges inn i den nye sørfronten. Disse spiller på funksjoner i gateløpene bak og trekker byens aktiviteter ut i de nye områdene.

Det "BLÅ BÅND" er promenaden som forbinder den nye sørfronten og tar i bruk Brosundet, den nordlige delen med hurtigrutekai og munningen. Havnefronten trekkes inn mot viktige byrom og understreker disse. Her kan du legge til med småbåter, handle fisk fra båt og promenere nede i vannkanten.

Bebyggelsesstrukturen preges av en vertikaldeling i funksjoner med næring mot bakken og leiligheter på toppen, noe som vil gi liv mellom husene til ulike tider på døgnet. Med differensiert størrelse på leilighetene kan en også sikre seg forskjellige aldersgrupper i boligmassen og gi en vital bydel.
Innenfor de ulike kvartalene vil plassdannelser gi gode vilkår for etablering av halvoffentlige rom som legger opp til lekeplasser og generelt være til nytte for brukerne av disse.
lukk >>