søk
english

Folkehelseinstituttet

Arkitekter
Ratio Arkitekter as
4B Arkitekter as
COWI as

Oppdragsgiver
Statsbygg

Areal
42 000 m2 nybygg og 7 000 m2 rehabilitering

Status
Forprosjekt levert juni 2012

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at Folkehelseinstituttet (FHI) skal samlokalisere alle aktivitetene på Lindern.

Det skal i hovedsak bygges nytt og det forutsetter riving av eksisterende bygninger som Dyrestallen, Virologibygget, barnehagen og Ny hovedbygning.
Byggene fra ca 1930 som ligger ut mot Ring 2, er vernet og skal rehabiliteres til dagens standard. Folkehelseinstituttet har også en nyere laboratoriebygning i Lovisenberggata 6 (L6). Denne skal fortsatt inneha de funksjoner den har i dag og er ikke en del av prosjektet.

Nasjonalt Folkehelseinstitutt har som visjon “Et friskere folk”. Denne høye ambisjonen skal gjenspeiles i et nytt fremtidsrettet nasjonalt senter som skal synliggjøre og tilrettelegge godt for denne virksomhetens funksjoner. Nytt anlegg for Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI) i Oslo skal bidra til å skape en ny identitet for institusjonen både som arbeidssted, møtested og som del av byen. Arkitekturen skal bidra til denne synliggjøring og til å skape gode rom og fysiske omgivelser med best mulig betingelser for menneskelige ytelser, aktivitet og samhandling inne og ute.

Prosjektet for nytt FHI skal i tillegg ha et særskilt miljøfokus, med et overordnet mål at nybygget skal overgå forskriftskrav på ferdigstillelsespunkt. Dette vil kreve en høy grad av innovasjon i utviklingen av gode helhetlige miljøløsninger, både for bygningskropp, organisering og innemiljø, og vil gi viktige føringer for arkitektur og uttrykk.

I bestillingen fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er det satt et tak for nåværende og planlagt bygningsmasse på 60 000m2. For å kunne møte eventuelle framtidige behov for utvidelser, er det behov for en ny reguleringsplan for området. Arbeidet med planskissen har delvis pågått parallelt med skisseprosjektet.
I tillegg til arealramme, har HOD definert høye krav til energi / miljø, fleksibilitet / generalitet og universell utforming. Bygningsmassen skal være nøktern, men samtidig ha høy teknisk kvalitet og funksjonalitet. Det skal bygges med stor grad av generalitet som gir fleksible løsninger, for å tilfredsstille forventningen om framtidige endringer i virksomheten. Løsningene må være robuste på alle plan - fra hovedstruktur og teknisk infrastruktur til rominndeling. En klar forutsetning er at driften på Lindern, i så stor grad som mulig, skal opprettholdes under byggingen, noe som også gir føringer for prosjektet.

Credits
Illustrasjon: Mir
Foto: Ratio arkitekter aslukk >>